Форумът

Switch to desktop

Срок за представяне на болничния за бременност в НОИ

ВЪПРОС: Здравейте, искам да попитам нещо за болничните, свързани с майчинството. Какъв е самият срок, в който работодателят трябва да ги представи в НОИ, защото съм чувала, че ако закъснее с представянето на болничния, НОИ не изплаща обезщетението.
Eve

ОТГОВОР:

Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за бременност и раждане:
Чл. 48б. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Документите за изплащане на обезщетение за бременност и раждане се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в сроковете по чл. 40а.
Чл. 40а. (Нов - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Документите за изплащане на парично обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване се представят в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в следните срокове:
1. от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец не по-късно от два работни дни след деня на изплащане на дължимите възнаграждения или част от тях, а когато възнагражденията са начислени, но не са изплатени или не са начислени - не по-късно от два работни дни след последния ден на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът;

2. от самоосигуряващите се лица - не по-късно от 11 дни след внасянето на дължимите авансово осигурителни вноски за съответния месец.

По отговора на първия Ви въпрос прочетете внимателно подчертаното по-горе, а относно опасенията Ви за не плащане - няма такава вероятност, тъй като осигуреното лице (бременната) ще получава от осигурителния орган съответните обезщетения за раждане и бременност. Колкото до осигурителят (работодателят), който не е декларирал в срок съответното обстоятелство, ще следва да бъде реализирана отговорността му съгласно КСО, а именно:

Чл. 349. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2003 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 112 от 2003 г., бр. 105 от 2005 г., изм., бр. 105 от 2006 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Който наруши разпоредбите на част първа от този кодекс или на нормативните актове по прилагането им или не изпълни задължително предписание на контролен орган, се наказва с глоба от от 100 до 2000 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.
(2) (Отм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г.).

(3) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Осигурител, който не представи в срок в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба от 100 до 1000 лв. за всеки отделен случай.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2005 г., доп., бр. 105 от 2006 г., предишна ал. 3, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) Който състави документ с невярно съдържание или предостави неверни данни по чл. 5, ал. 4 с цел неоснователно получаване на осигурителни плащания, се наказва с глоба от 500 лв. за всеки отделен случай, ако не подлежи на по-тежко наказание.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) При повторно нарушение по ал. 1, 3 и 4 се налага имуществена санкция и/или глоба в двоен размер от първоначално наложената.


Николай Баташки, адвокат